Adatvédelem

 1. Adatvédelmi tájékoztató


  Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos. Tájékoztatni kívánjuk, hogy bármely, Ön által megadott vagy a tudomásunkra jutott személyes adata kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) előírásait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartjuk.


 2. Az adatkezelésért felelős személy
 3. Név: icom events Kft.

  Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.

  Tel.: (+36 1 237 2060)

  E-mail: (rendezveny@ingatlan.com)


 4. Az adatkezelés jogszerűsége
 5. A személyes adatok kezelésének a jogalapjai:


  • az Ön hozzájárulása az adatkezeléshez (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont),
  • az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

  A személyes adatok kezelésének célja:


  Érintett

  Kezelt adatok

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés időtartama

  Adattovábbítás/

  Adatfeldolgozás

  Az adatkezelő által szervezett rendezvényeken résztvevő/rendezvényekre regisztráló természetes személy

  • családi és utónév
  • e-mail cím
  • fénykép
  • cégnév (cég esetén)
  • pozíció/beosztás
  • az adatkezelő által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos információk megosztása

  • az adatkezelő által szervezett rendezvényeken történő részvételre való jogosultság ellenőrzése

  Rendelet 6. cikk (1) bek. a)-b) pontok

  1 év 


  fénykép esetében a hozzájárulás visszavonásáig 

  - Google

  - Facebook

  - Salesforce Attention CRM Consulting Kft.

  - Amazon Web Services Inc.

  -KBOSS.hu Kft.

  -Simple Pay by OTP Mobil Kft.

  -WPOnline Magyarország Kft.

  -Chiro Marketing Kft.

  - az adatkezelő által megbízott, mindenkori külsős közvetítők

  Az adatkezelő által szerkesztett és küldött hírlevelek listájára feliratkozó természetes személy

  • családi és utónév
  • e-mail cím
  • fénykép
  • cégnév (cég esetén)
  • pozíció/beosztás
  • az adatkezelővel és az általa szervezett rendezvényekkel kapcsolatos direktmarketing és más reklám (EDM) megkeresések küldése

  Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont  Hozzájárulás visszavonásáig

  - Google

  - Facebook

  -Mailchimp

  - Salesforce Attention CRM Consulting Kft.

  - Amazon Web Services Inc.

  -KBOSS.hu Kft.

  -Simple Pay by OTP Mobil Kft.

  -WPOnline Magyarország Kft.

  -Chiro Marketing Kft.

  -  az adatkezelő által megbízott, mindenkori külsős közvetítők

  Az adatkezelő által üzemeltetett honlapra látogató természetes személy

  • IP cím,
  • látogatás időpontja és időtartama
  • böngészési előzmények
  • az internetezésre használt eszköz műszaki adatai

  - a szolgáltatás személyre szabása

  - a felhasználók azonosítása

  - a felhasználói elégedettség növelése

  - webanalitikai mérések

  - remarketing célok

  Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

  Hozzájárulás visszavonásáig

  -Google

  -Facebook

  -LinkedIn
  Minden olyan esetben, ha az adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.


 6. Süti szabályozás

 7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.


  Az adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalon (’Weboldal”), a személyre szabott szolgáltatás érdekében sütiket (cookie) használ. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelő a felhasználók számítógépén kis adatcsomagot helyez el, amely előre meghatározott ideig a felhasználó böngészőjében rögzítésre kerül. A felhasználó számítógépén tárolt sütit ismeri fel a Weboldal későbbi látogatása során a sütit küldő adatkezelő, és így a felhasználó korábbi látogatását össze tudja kapcsolni az aktuális látogatással. Vagyis az adatkezelőnek lehetősége nyílik arra, hogy a felhasználó érdeklődési körét, internet használati szokásait, honlap-látogatási történetét felmérje és a jövőben ennek segítségével, a későbbi böngészés egyszerűbbé gyorsabbá, személyre szabottabbá váljon. Így lehetséges például, hogy egyes weboldalak esetében a felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó tárolható, azokat nem szükséges újra megadni a weboldal ismételt látogatása során. Nagyon fontos, hogy a sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.


  A felhasználók a Weboldal megnyitásával egyidejűleg, az oldal alján felugró menüsáv segítségével tájékoztatást kapnak arról, hogy a Weboldal sütiket használ. A felhasználók az említett menüsávban szereplő „rendben” gombra kattintva fogadhatják el a sütik használatát. A felhasználónak a saját böngészőjének beállításával lehetősége van arra, hogy a sütik használatát letiltsa. A felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a korábban már elhelyezett sütiket utólag törölje a böngészőjéből. Fontos azonban, hogy a sütik letiltása a weboldalak használhatóságát korlátozhatja és a felhasználói élményt csökkentheti. 


  Az adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalakon keresztül a következő típusú sütiket tárolja és használja:


  Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie:

  A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.


  Állandó vagy mentett cookie:

  Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.


  Belső és külső cookie-k:

  Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.


 8. Az adattárolás időtartama

 9. Az adatkezelő a 2. pontban rögzített felsorolásban érintett adatokat annyi ideig tárolja és kezeli, amíg az adott adat tárolása az üzleti kapcsolat jellegéből adódóan szükséges, így az üzleti kapcsolat időtartama alatt (a szerződés előkészítéstől annak megszűnéséig), az egyedi szerződésben rögzített határidő lejártáig, ezen túlmenően a jogszabály alapján fennálló megőrzési kötelezettség időtartamáig, valamint a mindenkori jogvita lezárásáig, a jótállási igény érvényesíthetőségének határidejéig.


 10. Az adatok felhasználása, továbbítása

 11. Az adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé, kivéve ha:


  1. a közzétételhez a felhasználó kifejezetten hozzájárul,
  2. a közzétételt jogszabály írja elő, vagy
  3. bármilyen vonatkozó jogszabály, jogszabály alapján lefolytatott eljárás megköveteli vagy valamely hatóság elrendeli.

  Az adatkezelő - a megbízói, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.


 12. Adatbiztonság

 13. Az adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint biztonságosan kezeli. Az adatkezelő nem vállal felelősséget az Ön adatainak más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő kárért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik a felhasználás.


  Ön jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kezdeményezni. Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat is a személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben Ön az előbb felsorolt valamely jogával élni kíván vagy azon az állásponton van, hogy az adatainak kezelése nem áll összhangban az adatvédelmi jogszabályokkal, úgy kérem, forduljon az adatkezelő(k)höz a fent megadott elérhetőségeken. A kérelmét az adatkezelő igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül teljesíteni.


  A fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is előterjesztheti.


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén joga van bírósági jogorvoslatra is. Bírósági jogorvoslati jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő(k), illetve a megbízása vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait az Infotv.-ben vagy a Rendeletben meghatározott előírások megsértésével kezeli.


  Az OTP Mobil Kft. által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff